Pripravované akcie 02/2018

Depistáž školskej zrelosti

Každoročne naše centrum realizuje depistáž školskej zrelosti u detí predškolského veku. Je tomu tak aj tento školský rok. Od novembra 2017 až do februára 2018 sa depistáže zúčastňujú deti priamo v materských  školách celého okresu Bytča. Hoci pri realizácii depistáže nepoužívame štandardizované testy, máme vytvorenú vlastnú batériu jednotlivých úloh. Opierame sa o teoretické východiská školskej zrelosti (školskej spôsobilosti), ako ju popisujú nasledujúci autori.

Školskú spôsobilosť definujú viacerí autori ako zrelosť somatickú, kognitívnu, pracovnú, emocionálnu a sociálnu. Matějček (2011) upozorňuje na dôležitosť biologickej zrelosti centrálneho nervového systému, ktorý podmieňuje schopnosť sústredenia, pracovnej výdrže, kontrolu impulzov, úroveň hrubej motoriky a zrelosť jemnej motoriky. Valachová (2009) hovorí o „školskej spôsobilosti“ ako o komplexnom jave integrujúcom pojmy „zrelosť“ a „pripravenosť“ vo vzájomnej súčinnosti, pričom je potrebné rozlišovať medzi schopnosťami a zručnosťami, ktoré dieťa dosiahne v procese zrenia alebo takými, ktoré dosiahne vďaka vplyvu prípravy a nácviku pod vedením inej osoby. Podľa Švancarovej a Kucharskej (2001) je pre školskú úspešnosť veľmi dôležitá psychická zrelosť dieťaťa a zahrňuje niekoľko faktorov: rozumovú vyspelosť (pamäť, predstavivosť, pozornosť, vedomosti, matematické predstavy, kategorizácia v myslení atď.), zrelosť zmyslových funkcií (zrakové, sluchové vnímanie a rozlišovanie), vizuomotorickú koordináciu, grafomotoriku,  reč (obsahovú aj formálnu úroveň), hrubú a jemnú motoriku.

Naše centrum zameriava depistáž školskej zrelosti na mapovanie špecifických oblastí vývinu detí v predškolskom veku priamo v prostredí MŠ. Má skríningovú úlohu a jej cieľom je poukázať na potrebu stimulácie dieťaťa. S deťmi pracujeme v skupinkách (3-6 detí) a zároveň individuálne konzultujeme s pedagógmi MŠ. Potom majú rodičia detí možnosť individuálnej konzultácie v našom centre. Depistáž nemá charakter posúdenia alebo zváženia odkladu povinnej školskej dochádzky ako samotné vyšetrenie (diagnostika) školskej zrelosti. Jej hlavným cieľom je zachytiť u dieťaťa nezrelosť v niektorých už spomínaných oblastiach, ktoré je potrebné pred nástupom do školy rozvíjať - stimulovať. Odborní zamestnanci (psychológ a špeciálny pedagóg) nášho centra ponúkajú možnosti na intenzívny rozvoj daných oblastí u dieťaťa - stimulačné programy po dobu 3 až 6 mesiacov, resp. pred prípadným zvážením potreby odborného vyšetrenia školskej zrelosti. Včasná identifikácia takýchto detí pomôže k optimalizácii prípravy k zaškoleniu a zníži tak riziko odkladu povinnej školskej dochádzky.

Depistáže sa môžu zúčastniť aj deti, u ktorých sa uvažuje o predčasnom zaškolení v budúcom školskom roku, resp. sa javia nadpriemerné rodičom alebo učiteľom MŠ.

Spracovala:  Mgr. Katarína ŠKOTTOVÁ, psychológ CPPPaP Bytča

Zdroje:

Manuál pre realizáciu depistáži v MŠ, G.Lieskovjanská, MPC Prešov, 2014

Praxe dětského psychologického poradenství, Z.Matějček, Praha: Portál, 2011

Pedagogická diagnostika v MŠ, D. Valachová, MPC Bratislava, 2009

Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky, D. Švancarová a A. Kucharská, Scientia: Praha, 2001

Dětská klinická psychológie, P. Říčan,D. Krejčírová a kol., Praha: Grada, 1997