Depistáž školskej zrelosti

Každoročne naše centrum realizuje depistáž školskej zrelosti u detí predškolského veku. Je tomu tak aj tento školský rok. Od novembra 2017 až do februára 2018 sa depistáže zúčastňujú deti priamo v materských  školách celého okresu Bytča. Hoci pri realizácii depistáže nepoužívame štandardizované testy, máme vytvorenú vlastnú batériu jednotlivých úloh. Opierame sa o teoretické východiská školskej zrelosti (školskej spôsobilosti), ako ju popisujú nasledujúci autori.

Školskú spôsobilosť definujú viacerí autori ako zrelosť somatickú, kognitívnu, pracovnú, emocionálnu a sociálnu. Matějček (2011) upozorňuje na dôležitosť biologickej zrelosti centrálneho nervového systému, ktorý podmieňuje schopnosť sústredenia, pracovnej výdrže, kontrolu impulzov, úroveň hrubej motoriky a zrelosť jemnej motoriky. Valachová (2009) hovorí o „školskej spôsobilosti“ ako o komplexnom jave integrujúcom pojmy „zrelosť“ a „pripravenosť“ vo vzájomnej súčinnosti, pričom je potrebné rozlišovať medzi schopnosťami a zručnosťami, ktoré dieťa dosiahne v procese zrenia alebo takými, ktoré dosiahne vďaka vplyvu prípravy a nácviku pod vedením inej osoby. Podľa Švancarovej a Kucharskej (2001) je pre školskú úspešnosť veľmi dôležitá psychická zrelosť dieťaťa a zahrňuje niekoľko faktorov: rozumovú vyspelosť (pamäť, predstavivosť, pozornosť, vedomosti, matematické predstavy, kategorizácia v myslení atď.), zrelosť zmyslových funkcií (zrakové, sluchové vnímanie a rozlišovanie), vizuomotorickú koordináciu, grafomotoriku,  reč (obsahovú aj formálnu úroveň), hrubú a jemnú motoriku.

Naše centrum zameriava depistáž školskej zrelosti na mapovanie špecifických oblastí vývinu detí v predškolskom veku priamo v prostredí MŠ. Má skríningovú úlohu a jej cieľom je poukázať na potrebu stimulácie dieťaťa. S deťmi pracujeme v skupinkách (3-6 detí) a zároveň individuálne konzultujeme s pedagógmi MŠ. Potom majú rodičia detí možnosť individuálnej konzultácie v našom centre. Depistáž nemá charakter posúdenia alebo zváženia odkladu povinnej školskej dochádzky ako samotné vyšetrenie (diagnostika) školskej zrelosti. Jej hlavným cieľom je zachytiť u dieťaťa nezrelosť v niektorých už spomínaných oblastiach, ktoré je potrebné pred nástupom do školy rozvíjať - stimulovať. Odborní zamestnanci (psychológ a špeciálny pedagóg) nášho centra ponúkajú možnosti na intenzívny rozvoj daných oblastí u dieťaťa - stimulačné programy po dobu 3 až 6 mesiacov, resp. pred prípadným zvážením potreby odborného vyšetrenia školskej zrelosti. Včasná identifikácia takýchto detí pomôže k optimalizácii prípravy k zaškoleniu a zníži tak riziko odkladu povinnej školskej dochádzky.

Depistáže sa môžu zúčastniť aj deti, u ktorých sa uvažuje o predčasnom zaškolení v budúcom školskom roku, resp. sa javia nadpriemerné rodičom alebo učiteľom MŠ.

Spracovala:  Mgr. Katarína ŠKOTTOVÁ, psychológ CPPPaP Bytča

Zdroje:

Manuál pre realizáciu depistáži v MŠ, G.Lieskovjanská, MPC Prešov, 2014

Praxe dětského psychologického poradenství, Z.Matějček, Praha: Portál, 2011

Pedagogická diagnostika v MŠ, D. Valachová, MPC Bratislava, 2009

Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky, D. Švancarová a A. Kucharská, Scientia: Praha, 2001

Dětská klinická psychológie, P. Říčan,D. Krejčírová a kol., Praha: Grada, 1997

„Záložný plán“

V našom Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa v dvojtýždňových intervaloch stretávame na skupinových stretnutiach určených pre chlapcov II.stupňa základnej školy, ktoré sme nazvali „Záložný plán“. Prečo práve „Záložný plán“? Máme tu veľa pravidiel, staviame si „hranice“ a ešte je tu ten „mainstream“, termín, ktorý sa začal používať pre označenie prevládajúceho spoločenského konsenzu a výberu v kultúre, v umení, vo výchove, vo vzdelávaní a v názore na spoločenské dianie. A to všetko je potrebné vedieť úspešne zdolávať. Základom skupinových stretnutí je uvedomenie si potrieb a dôležitosti určovania hraníc/pravidiel (v správaní, v domácom prostredí, v škole,...). Učíme sa pracovať s logickými následkami (alebo ich aspoň budeme poznať), ktoré sa automaticky spájajú s porušením stanovených hraníc/pravidiel. Väčšina detí sa z dôsledkov poučí, no len vtedy, pokiaľ má možnosť vyskúšať si aj svoje zlé rozhodnutia „na vlastnej koži“. Skupinové stretnutia majú tiež určené hranice (a malo by to tak byť aj inde - doma, v škole, ...), no snažíme sa pri reakciách na dieťa vyvarovať rovine vágnej a reagovať v rovine osobnej. Pred riešením konfliktných situácií je výdatnou pomocou kladenie nepriamych otázok. Otázka „Prečo si to urobil?“ je vždy lepšie spracovaná v podobe „Zaujímalo by ma, či ty sám vieš, prečo si to urobil“. Pri riešení akéhokoľvek problému je pre nás dôležité, že zdvorilosť sa spája s úctou a rešpektom k dieťaťu, nie s dogmatickým presadzovaním sociálneho postavenia (na ktoré deti nevedia reagovať). Jeden zo spôsobov, ako si vybudovať úctu a rešpekt (nie len v rámci skupinových stretnutí) je moment, keď budeme tieto hodnoty sami deťom „dokazovať“. Vznik skupinových stretnutí tkvie v poznaní, že dnešná (tolerantná) výchova ničí deťom hodnoty. Prichádzame na to, že zhovievavosťou vo výchove v mnohých prípadoch nekráčame správnym smerom. Deti, ktorým (nie len rodičia) nevymedzili hranice, majú problémy so sebaovládaním, chýba im motivácia, disciplína a zodpovednosť. Vidia len svoje potreby a k svojmu okoliu sú často ľahostajné. „Dnešné“ deti rozhodujú o všetkom. Rozhodujú o tom, kedy pôjdu spať, čo si vezmú k jedlu, ako dlho sa budú hrať na rodičovskom smartfóne, kedy si urobia úlohy do školy, ... . Vyrušujú, „skáču“ aj cez naše upozornenie do reči, očakávajú, že budú vždy centrom diania a ak nie sú veci podľa ich predstáv, zlostia sa, hnevajú, trucujú, ... . Tak ako nie je dobrý neprimeraný počet zákazov a príkazov, nie je správna ani nadmiera voľnosti, čo je ale žiaľ dnešným trendom. A že toho majú deti veľa? Hm, venujú sa častokrát iba škole a krúžkom. Domácnosť už ostáva len na rodičoch. „Rodičovským materiálom“ sa stáva použitý riad z obeda, vysávač, plný kôš v kuchyni, dokonca aj prach na poličke v detskej izbe nepatrí osobe, ktorá izbu užíva, oblečenie len tak pohodené s pár dňovou arómou začína mať visačku „mama, otec odprac ma“. Prečo je dôležité, aby aj dieťa doma utrelo riad, vynieslo kôš alebo si len upratalo svoje veci? „Samozrejme, že to za ne urobí každý rodič rýchlejšie a lepšie“. Lenže potrebujeme deti za niečo aj pochváliť! A to je tá príležitosť. Len tak dieťa vie, že je v domácnosti „platným členom“ a bude tým pádom aj spokojnejšie. Obsah skupinových stretnutí sa snaží ukázať deťom, že ich vnímanie detskej slobody, to nie je len nekonečné blúdenie po uliciach. To je splnenie si povinností - úloh do školy a „úloh“ v domácnosti. Potom si už dieťa robí, čo chce a do toho už nie je potrebné zo strany rodičov príliš zasahovať.

No preto, aby sa nestalo to, o čom hovorí vo svojej kresbe na začiatku článku Iránsky autor komiksov Mana Neyestani, by sme nemali zabudnúť, že deti nemôžeme stvárňovať len podľa svojej vôle, musíme ich milovať a vychovávať tak, aby vedeli všetky nástrahy a sociokultúrne zmeny v spoločnosti úspešne prekonávať.

spracoval: Miroslav Martončik, špeciálny pedagóg CPPPaP Bytča

Rozvoj prosociálneho správania u žiakov 1.stupňa ZŠ

V mesiaci február sme sa už po štvrtýkrát stretli spolu s vychovávateľkami zo ŠKD ZŠ Ul. mieru v Bytči, aby sme spoločne, nielen teoreticky, ale i formou zážitkových aktivít pomohli skvalitniť ich odborné kompetencie. V rámci našich stretnutí mali možnosť vyskúšať si mnoho aktivít, ktoré môžu realizovať s deťmi v ŠKD na rozvoj ich prosociálneho správania. Venovali sme sa tiež niektorým problémom z praxe, možnostiam rozvoja emocionálnej inteligencie u detí, či zásadám nenásilnej komunikácie. Podrobnejšie sme sa zamerali na pocity, potreby u detí, komunikačné zlozvyky i zručnosti. Zážitkové aktivity v daných témach mali pre každého nielen odborný, ale sebaskúsenosťou i osobný prínos.