Kalendár

Aktivity CPPPaP v šk. roku 2017/18

 

Porady
Konzultácie
Prednášky

Aktivita

Termín konania

Porady výchovných poradcov

10/2017 
05/2018  
(presný termín bude oznámený v aktualitách)

Porady koordinátorov primárnej prevencie

10/2017
05/2018
(presný termín bude oznámený v aktualitách)

Konzultačné stretnutia školských špeciálnych pedagógov ZŠ a špec. pedagógov centra

Priebežne po vzájomne dohodnutom termíne špec. pedagógov centra a šk. špec. pedagógov

Metodicko odborné stretnutia pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ

1x mesačne, termín aktivity upresnený v pozvánke

Prednášky pre rodičov a pedagógov témy podľa záujmu

Žiadosti posielať minimálne dva týždne pred termínom konania na e-mail adresu centra: cpppapbytca@gmail.com

Účasť odborného zamestnanca CPPPaP na zápise detí do ZŠ

Žiadosti posielať minimálne dva týždne pred termínom konania na e-mail adresu centra: cpppapbytca@gmail.com

Účasť odborného zamestnanca CPPPaP na integračnej komisii

Žiadosti posielať minimálne dva týždne pred termínom konania na e-mail adresu centra: cpppapbytca@gmail.com

Diagnostika

Prihlášky na individuálne vyšetrenia detí MŠ a žiakov ZŠ a SŠ

Posielať priebežne, najneskôr však do konca mája 2018
(za prihlášku sa považuje vyplnený školský záznam) 
na adresu: CPPPaP, Zámok 104, 014 01 BYTČA

Rediagnostika detí s poruchami učenia a poruchami správania (individuálne začlenení)

Priebežne podľa potreby

Testy pre profesionálnu orientáciu žiakov ZŠ (8. ročník) a SŠ – skupinové vyšetrenie

Písomné prihlášky zasielať priebežne na e-mail adresu:cpppapbytca@gmail.com najneskôr však do 30.4.2018

Depistáž na posúdenie školskej spôsobilosti

Písomné prihlášky zasielať priebežne na e-mail adresu:cpppapbytca@gmail.com najneskôr však do 31.10. 2017

Diagnostika čitateľských schopností – Čítanie s porozumením 3. roč. ZŠ

Písomné prihlášky zasielať priebežne na adresu: cpppapbytca@gmail.com

Diagnostika dodatočného odkladu PŠD

Písomné prihlášky zasielať na e-mail adresu: cpppapbytca@gmail.com
Najneskôr však do 30.11.2017

Preventívne aktivity

Prevencia rizikového správania –

1. stupeň ZŠ
Prevencia rizikového správania –

2. stupeň ZŠ

Písomné prihlášky zasielať na e-mail adresu:cpppapbytca@gmail.com

Prevencia obchodovania s ľuďmi – SŠ

Duševné zdravie na SŠ

Záujem o preventívnu aktivitu nahlásiť na e-mail adresu:cpppapbytca@gmail.com

© Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Bytča