VŠEOBECNÉ ZÁSADY DOMÁCEJ PRÍPRAVY NA VYUČOVANIE S DIEŤAŤOM (metodický materiál pre rodičov detí s problémami v sústredení)

1. Dbajte na pravidelnosť v príprave na vyučovanie. Učte sa s dieťaťom každý deň, ak je to možné vždy v tom istom čase.

2. Zorganizujte denné činnosti tak, aby tie, ktoré vyžadujú dlhšie sústredenie, predchádzali volnejším a živším aktivitám.

3. Učte sa s dieťaťom na pokojnom a stále tom istom mieste. Vylúčte všetky rušivé okolité vplyvy ( návštevy, ruchy z okolia, zapnutá TV, rádio, hrajúci sa súrodenec v blízkosti...) Za týmto účelom je možné použiť i nezapojené sluchátka.

4. Rušivo pôsobí i prítomnosť oboch rodičov. V prípade, ak sa pri príprave dieťaťa na vyučovanie striedate, dohodnite si vopred rovnaké pravidlá a postupy pre prácu.

5. Urobte z učenia rituál ( podľa toho, ako to vyhovuje dieťaťu, stanovte presné poradie pri vypracovávaní úloh. Pre dieťa nie je nič horšie ako chaos v učení.)

6. Využívajte v učení čo najviac názornosti.

7. Na pracovnom stole dieťaťa by sa mali nachádzať iba predmety a pomôcky, ktoré sú pri práci nevyhnutné. I tieto je vhodné na stôl vyložiť až keď s nimi ide dieťa pracovať.

8. Využívajte farebnú podložku (záložku) na označenie či zvýraznenie umiestnenia úlohy v texte, na ktorej dieťa pracuje. Pri jeho výbere využite obľúbenosť istej farby u dieťaťa.

9. Počas učenia zaraďujte dieťaťu kratšie prestávky.  Osvedčené sú 5-10 minútové, dlhšími prestávkami sa dieťa veľmi rozptýli a návrat k učeniu je ťažký. Keď vidíte, že sa dieťa momentálne dobre koncentruje, snažte sa ho v tomto stave udržať čo najdlhšie a využite ho na riešenie náročnejších úloh.

10. Jednotlivé úlohy dieťaťu rozdeľte na menšie celky, ktoré vypracováva samostatne. Každý krok treba skontrolovať, až potom dieťa pokračuje v ďalšej práci. Je to veľmi dôležité, nakoľko deti často zlyhajú v tom, že si úlohu dôkladne neprečítajú, nepochopia ju, prip. úlohu začnú riešiť skôr, ako si prečítajú, či vypočujú celé zadanie.

11. Postupujte rovnako pri precvičovaní učiva, používajte rovnaký zápis úlohy, jej postup atď...

12. Chváľte a povzbudzujte! Dôležité je chváliť priebežne i za čiastkové úspechy.

13. Nestrácajte nádej! Vaša snaha prinesie výsledky, i keď sa možno budú dostavovať pomaly.

14. Udržujte si humorný nadhľad pri riešení problémov . Je potrebné aby ste svojmu dieťaťu boli oporou a príkladom pri riešení zložitých situácií a zlyhaní.

Je veľmi ľahké tešiť sa z detí, ktoré sú dobré a spolupracujúce. Keď sa však nesprávajú tak, ako od nich očakávame a ich nevhodné správanie vytvára napätie a „dusno“, to už také ľahké nie je. Mať rád svoje dieťa znamená vychovávať ho mať radosť z práce, naučiť ho aj láske k iným ľuďom. Potrebné je sústrediť sa na to hlavné:  duševné zdravie dieťaťa, jeho sebaúcta, sebadôvera, pozitívne sebaprijatie. 

 

Spracovali: PhDr. Jana Michaláková, psychológ CPPPaP

                 PaedDr. Katarína Klabníková, špeciálny pedagóg CPPPaP

Vložil Jana Slašťanová
3.4.2017 09:49