Mentálne mapovanie , Mentálne mapy

Mentálne mapy

Ako na učenie? Zapojte všetky zmysly!

Človek sa učí všetkými zmyslami:

 • 20 % si zapamätá z toho, čo počul.

 • 30 % si zapamätá z toho, čo videl.

 • 50 % keď počul aj videl.

 • 90 % keď predviedol alebo zažil.

Pri učení, by sme mali deti naučiť využívať kombináciu zmyslov, to znamená nahlas čítať, alebo nahlas si zopakovať naučenú látku, prípadne si napísať záchytné body na papier a podľa nich si skúsiť povedať dané učivo.

Jednou s pomôcok môžu byť i mentálne mapy. Ako si takú mapu vytvoriť, ako sa pomocou nej učiť ....

80 % ľudí je tzv. vizuálny typ, čiže ich pamäť uprednostňuje „videné“ podnety. Keďže si často presne pamätá, kde v zošite sa daná látka nachádza, je vhodné, ak si počas učenia robí rôzne značky, zvýraznenia v texte, obrazové skratky, mentálne mapy a podobne. Toto všetko dieťaťu pomôže ľahšie sa naučiť.

Akustický typ potrebuje všetko počuťmotorický typ si musí dôležité informácie zapísať. Skúste svojmu školákovi kúpiť malú tabuľku alebo dostatok čistých papierov vo formáte A4, aby si mohlo robiť poznámky a takto si „kontrolovalo“ naučené.

Vždy sa však snažte, aby deti pri učení zapájali všetky svoje zmysly, pretože čím viac ich je zapojených, tým viac je pozornosť sústredená na dané učivo, dieťa je koncentrovanejšie a učenie ide ľahšie. Čiže text si číta nahlas – zapojíte zrak i sluch. Ak si robí poznámky, osnovu či mentálnu mapu – zapájate motoriku... Nemej dôležité sú konkrétne príklady, aby učenie nebolo také „abstraktné“.

Čo je mentálna mapa?

Ide o grafické spracovanie riešeného problému alebo učebnej látky pomocou grafov zahŕňajúcich všetky podstatné aspekty a dimenzie problému a ich vzájomné väzby a súvislosti. Nahrádza lineárne myslenie, preniká všetkými smermi a zachytáva myšlienky z rôznych uhlov. Je najdokonalejším organizačným nástrojom nášho mozgu. Je najľahším prostriedkom ako dostávať informácie do nášho mozgu a ako z nej informácie dostávať von. Je to efektívny spôsob robenia si poznámok z daného učiva, ktorý doslova mapuje naše úvahy. Mentálna mapa sa dá prirovnať k plánu mesta. Mentálne mapy nám môžu pomáhať v mnohých smeroch:

 • Učíme sa lepšie plánovať

 • Rozvíjame schopnosť komunikovať

 • Sme tvorivejší

 • Šetríme čas

 • Lepšie zvládame problémy

 • Lepšie sa koncentrujeme

 • Zlepšujeme svoju organizačnú schopnosť

 • Viac si pamätáme

 • Rýchlejšie a efektívnejšia sa učíme

K vytvoreniu mentálnej mapy potrebujeme: čistý nelinajkový papier, farebné ceruzky a pero, predstavivosť a mozog.

Šesť  krokov k vytvoreniu mentálnej mapy:

 1. Začnite uprostred šikmo položeného papiera.

 2. Svoju hlavnú predstavu o čom má byť mentálna mapa vyjadrite obrázkom/ príp. slovom/.

 3. Počas celej doby kreslenia mentálnej mapy používajte farebné ceruzky.

 4. K hlavnej téme, obrázku pripájajtehlavné vetvy, k nim vetvy druhej úrovne, ďalej vetvy tretej úrovne ...

 5. Vetvy zakresľujte ako krivky nie ako priamky.

 6. Pre každú čiaru použite jedno kľúčové slovo alebo slovné spojenie.

   

 

 

 

                                                                                                                                    Spracovala: PaedDr. Katarína Klabníková, špeciálny pedagóg

 

Lit.: Tony Buzan: Mentální mapování, Portál, 2007

Vložil Katarína Klabníková
13.7.2017 12:26