VÝVINOVÉ PORUCHY PÍSANIA - DYSGRAFIA A DYSORTOGRAFIA

Ide o ďalšiu skupinu pomerne rozšírených špecifických vývinových porúch učenia.

„Dysgrafia je poruchou písania, grafomotorického prejavu, neschopnosť správne napodobniť tvary písmen, vynechávanie, resp. pridávanie ich častí či vynakladanie značného úsilia na písanie. Porucha postihuje grafickú, nie obsahovú stránku písomného prejavu.“

Dysgrafické dieťa si často pri písaní zamieňa tvarovo podobné písmená (napr. o-a, b-l a pod.), zvukovo podobné písmená (t-v, g-k a pod.). Písmená alebo slabiky v slovách prehadzuje, pridáva, alebo zabúda napísať, nedodržiava bodky, dĺžne, čiarky, prípadne ich umiestňuje na nesprávnom mieste, často nerozlišuje mäkké-tvrdé a krátke-dlhé slabiky.

K základným príznakom dysgrafie patria :

·                    neschopnosť alebo znížená schopnosť napodobniť tvary písmen

·                    výrazne znížená schopnosť zapamätať si  tvary písmen

·                    ťažkopádne, neusporiadané, nečitateľné  písmo

·                    nedodržiavanie veľkosti a tvaru písmen

·                    neprimeraný tlak na podložku

·                    nesprávny sklon písma

·                    nerešpektovanie riadkov pri písaní písmen

·                    preťahovanie alebo nedoťahovanie línii písmen

·                    zámeny písmen zrakovo i zvukovo podobných

·                    vynechávanie písmen, slabík a slov

·                    deformovanie a komolenie slov

·                    zrkadlové písanie

 

Prejavuje sa už vstupom do školy, sťaženým osvojovaním si písmen, nečitateľnosťou písma u dieťaťa a pod. Náprava dysgrafie je veľmi problematická a dlhotrvajúca, no pri veľkom úsilí zo strany rodičov, dieťaťa a pedagógov prichádza často k až nečakanému zlepšeniu.

 

„Dysortografia je porucha pravopisu, prejavujúca sa neschopnosťou dieťaťa uplatňovať naučené gramatické pravidlá. Nezahŕňa celú gramatiku, vzťahuje sa prevažne na tzv. špecifické dysortografické javy. “

Dieťa trpiace dysortografiou je typické tým, že často vynikajúco ovláda gramatické pravidlá (poučky, vybrané slová a pod.), no pri písaní diktátov či iných textov ich nedokáže okamžite uplatniť. Diktát takéhoto dieťaťa je typický mnohými chybami typu nesprávne určené y-i, ý-í hodnoteného päťkou.

Pri dysortografii deti vykazujú špecifické pravopisné chyby nazývané i špecifické dysortografické javy.

Prejavy dysortografie:

·                    neschopnosť alebo znížená schopnosť dieťaťa správne uplatňovať dĺžne

·                    nerozlišovanie slabík dy-di, ty-ti, ny-ni

·                    vynechávanie alebo pridávanie písmen, slabík

·                    zámena písmen, slabík

·                    problémy s analýzou alebo syntézou slova

·                    nerozlišovanie sykaviek

·                    nezvládnutie hraníc slov

·                    zlyhávanie v písaní slov zo spoluhláskovými skupinami

Náprava je podobne ako u dysgrafie postupná a dlhotrvajúca pod vedením skúseného odborníka – špeciálneho pedagóga. Nadmerné písanie diktátov či rôznych gramatických cvičení má len veľmi slabý efekt a dieťa neprimerane zaťažuje.

 

Spracovala: PaedDr. Katarína Klabníková, špeciálna pedagóg CPPPaP

 

Spracované podľa kníh:

O. Zelinková, Poruchy učení, Portál 2003

V. Pokorná, teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení, Portál 1997

Vložil Lýdia Hofericová
3.4.2017 09:35