čítanie s porozumením v 3. ročníku ZŠ

Čítanie s porozumením v 3. ročníku ZŠ                                                                                   

 na základe našej ponuky CPPPaP Bytča na šk. rok 2018/2019 máte možnosť prihlásiť Vaše dieťa na jednu zo skupinových aktivít a to:

Čítanie s porozumením v 3. ročníku ZŠ.

Počet stretnutí: 1krát - 2 vyučovacie hodiny /najmä na hodine čítania - SJ/

Čítanie je neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania, predpokladom učenia a podmienkou úspešnosti. Procesy čítania s porozumením je možné rozvíjať iba sústavným zapájaním dieťaťa do aktívneho čítania. Je známe, že ak dieťa viac číta, „cibrí“ si svoje čitateľské zručnosti, zdokonaľuje techniku čítania, čím sa čítanie stáva plynulým a teda dieťa čítaný text lepšie chápe a rozumie mu. Je dôležité, aby technika čítania bola správna. Pri testovaní sa zameriavame na hlasné čítanie, kde si všímame práve techniku čítania. Snažíme sa deťom ukázať ako má správna technika vyzerať, čo je potrebné docvičiť príp. niekedy úplne zmeniť štýl techniky čítania. Takto možno predchádzať nesprávnym návykom a uľahčiť deťom následnú prácu s textom a s porozumením prečítanému.

V súčasnosti sa často hovorí o čitateľskej gramotnosti u detí, o testovaní detí v piatom ročníku Testovanie 5, kde sa v teste zo slovenského jazyka vyskytuje aj čítanie s porozumením na úrovni vyhľadávania explicitných informácii a tiež práca s textom. Za základnú metódu rozvoja čitateľskej gramotnosti sa považuje samostatná práca žiaka s textom a hlavnou podmienkou tejto činnosti je tiché čítanie. Preto nami zvolená skupinová diagnostika je orientovaná aj týmto smerom. Tu sa diagnosticky zameriavame na vyhľadávanie a dopĺňanie správneho slova do textu, prácu s textom a jeho porozumením.

Po diagnostike dieťaťa bude s jeho výsledkami oboznámený pedagóg, ktorý môže vo veľkej miere ďalej pomáhať deťom s naučením správnej techniky čítania a tiež práce s textom a jeho porozumením. O výsledkoch budú informovaní aj rodičia dieťaťa prostredníctvom pedagóga a v prípade záujmu sa môžu telefonicky nakontaktovať na špeciálneho pedagóga z centra, ktorý vykonal diagnostiku. V prípade výrazných problémov dieťaťa pri teste doporučujeme absolvovať individuálne vyšetrenie v našom centre.

Nakoľko túto diagnostiku realizujeme už 8 rokov, často zisťujeme, že deti doma čítajú len veľmi málo, s textom ako takým nepracujú, nerozprávajú sa o prečítanom texte alebo nečítajú vôbec. Tieto uvedené skutočnosti však negatívne vplývajú na rýchlosť čítania, čitateľské schopnosti a najmä porozumenie čítanému textu. Jedná sa o výrazne negatívny jav, nakoľko schopnosť čítať rýchlo a dobre s porozumením je vstupnou bránou k informáciám a k vzdelaniu.

            Ak máte záujem o uvedenú aktivitu, prosím kontaktujte PaedDr. Klabníkovú, špec. pedagóg z CPPPaP. Je potrebné deťom rozdať informované súhlasy na podpis rodičom a na základe nich sa môže diagnostika vykonať. Diagnostika bude prebiehať v čase november 2017 – máj 2018. Je potrebné priebežne sa nahlasovať na mail: pppbytca@gmail.com

                                                                        PaedDr. Klabníková Katarína, špeciálny pedagóg