VÝVINOVÁ PORUCHA ČÍTANIA – DYSLEXIA

„Je to neschopnosť naučiť sa čítať aj napriek tomu, že dieťa absolvuje bežnú výuku a má primeranú inteligenciu“.

Dyslexia je podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach, objavuje sa väčšinou už od začiatku školskej dochádzky a vytvára veľký rozdiel medzi schopnosťou čítať a intelektovými schopnosťami. Dyslexia zasahuje celú osobnosť dieťaťa, nejde o izolovanú poruchu. Dyslektik má často poruchy menejcennosti a narušené sebavedomie. Vytvára sa u neho nechuť k čítaniu, často aj s tým súvisiacemu vzdelávaniu ako takému. Rodičia, ktorí veľakrát nechápu problém dieťaťa ho preťažujú, trestajú, či obviňujú z lenivosti a porovnávajú so súrodencami či spolužiakmi.

Dyslexia sa prejavuje tým, že dieťa nie je schopné sa naučiť spájať jednotlivé písmená do slabík a tie do slov. Často si zamieňa podobné písmená (b-d, a-o, u-v, a pod.), pridáva písmená či slabiky na koniec slova, slabiky prehadzuje, nesprávne číta a pod. Jedným z ďalších charakteristických znakov je to, že dieťa nedokáže vôbec, prípadne dokáže len málo porozumieť prečítanému textu, nevie ho primerane reprodukovať.

Medzi základné príznaky dyslexie patrí :

  • zrkadlové zamieňanie písmen :  b-d-p. u-n, s-z  atď.
  • zamieňanie tvarovo podobných písmen :  k-h, m-n, a-e atď.
  • zamieňanie zvukovo podobných hlások :  s-z, t-d, p-b atď.
  • zamieňanie tvrdých a mäkkých hlások a slabík : č-c, š-s, ž-z, ť-ď, di-dy, ti-ty, ni-ny atď.
  • neistota až nepoznanie niektorých písmen
  • nerozlišovanie hraníc slov
  • vynechávanie častí slov
  • zámena slov pri čítaní - dieťa občas číta sprava do ľava

·                    zámena slabík v slove -  napr. slovo “malá”  číta dieťa ako “la-má”

·                    zámena hlások v slove - napr. dva-dav

·                    vynechávanie časti slov a viet

·                    pridávanie časti slov, vkladanie hlások a slabík

·                    ťažkosti pri prechode na slabikové čítanie

·                    neschopnosť syntetického čítania so sklonom k návratu na hláskovú úroveň čítania

·                    výskyt tzv. dvojitého čítania (dieťa si prečíta slovo potichu a potom ho vysloví celé)

·                    ťažkosti pri analýze a syntéze slov

·                    porucha orientácie v texte ( preskakovanie slov, riadkov, čítanie sprava do ľava)

Cieľom nápravy dyslexie je dosiahnutie sociálne únosnej úrovne čítania, aby žiak bol schopný sa samostatne vzdelávať a následne vyjadrovať svoje myšlienky. Základným predpokladom nápravy je komplexné odborné vyšetrenie (lekárske, psychologické, špeciálno-pedagogické, prípadne neurologické). Odborník či odborníci stanovia stupeň dyslexie a na základe toho vhodnú terapiu. Na nej sa zúčastňuje predovšetkým pedagóg a rodič, v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom a psychológom. V niektorých školách je možné využiť tzv. špeciálne triedy, v ktorých sa venujú po nevyhnutne dlhú dobu práve žiakom trpiacim dyslexiou či inými vývinovými poruchami učenia.

 

Spracovala: PaedDr. Katarína Klabníková, špeciálna pedagóg CPPPaP

 

Spracované podľa kníh:

O. Zelinková, Poruchy učení, Portál 2003

V. Pokorná, teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení, Portál 1997

Vložil Lýdia Hofericová
3.4.2017 09:36