VÝVINOVÁ PORUCHA POČÍTANIA - DYSKALKÚLIA

„Porucha schopnosti operovať s číselnými symbolmi a s číselným radom“.

Dyskalkúlia sa často spája s narušenou priestorovou pravo-ľavou orientáciou. Dieťa trpiace dyskalkúliou si nedokáže predstaviť a pochopiť číselný rad, má problémy s prechodom cez desiatku, zamieňa si podobné čísla či poradie číslic.

Príznaky dyskalkúlie:

·                    neschopnosť dieťaťa odhadovať počet bez zratúvania

·                    ťažkosti pri triedení predmetov podľa veľkosti

·                    nezvládanie číselných radov, dieťa má problém vymenovať číselný rad

·                    neschopnosť prepojenia slovného označenia počtu s manipuláciou s predmetmi

·                    neschopnosť čítať matematické symboly (číslice, operačné znaky)

·                    zamieňanie tvarovo podobných čísel

·                    čítanie čísel sprava do ľava

  • neschopnosť práce s číslom v priestore ( podpisovanie čísel...), má ťažkosti pri písaní viacmiestnych čísel /píše ich v opačnom poradí, nepíše nuly v čísle, nie je schopné písať čísla tak, aby jednotky boli pod jednotkami a pod./

·                    nezvládnutie grafickej stránky číslic

·                    problémy v geometrii

·                    znížené chápanie matematických pojmov a operácií

·                    neschopnosť previesť slovnú úlohu do číselnej podoby

·                    nie je schopné prečítať viacmiestne číslo s nulami uprostred, alebo napísané zvisle

Reedukácia dyskalkúlie prebieha veľmi ťažko. Na uľahčenie vzdelávania takýchto detí je vhodné používať špeciálne metódy, napr. predtlačenú číselnú os, neskôr kalkulačku či iné pomôcky, ktoré zjednodušia celé vzdelávanie dieťaťa. Vyskytuje sa vo väčšej miere u dievčat. Výskumom dyskalkúlie sa dlhé roky zaoberali prof. L. Košč, J. Novák, ktorí štandardizovali a pripravili vhodné diagnostické a redukačné materiály.

 

Spracovala: PaedDr. Katarína Klabníková, špeciálna pedagóg CPPPaP

 

Spracované podľa kníh:

O. Zelinková, Poruchy učení, Portál 2003

V. Pokorná, Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení, Portál 1997

Vložil Lýdia Hofericová
3.4.2017 09:42